„Otwarte niebo” podczas ParaRudnik 2016

„Otwarte niebo” podczas ParaRudnik 2016

Wreszcie jest. Uruchamiamy projekt „Otwarte niebo”. Po rozmowach, ustaleniach, namowach, przekonywaniach udało nam się ustalić zasady na jakich możemy udostępnić podczęstochowskie niebo wszystkim latającym na paralotni z napędem w czasie trwania targów ParaRudniki 2016, 04-05 czerwca 2016 roku.

Zasady są dość proste i nie odbiegają od organizacji innych dużych imprez lotniczych PPG/PPGG. Pokrótce:
– wszyscy piloci chętni na latanie muszą się zarejestrować i odebrać swój numerek, rejestracja będzie czynna od rana w sobotę od godziny 9:00 na terenie targów,
– każdy pilot musi zapoznać się z regulaminem, podpisać oświadczenie (w załączniku), uiścić wpisowe 20PLN
– o 16:00 w hangarze filmowym organizujemy odprawę, obecność obowiązkowa
– o godzinie 17:00 rusza transport do strefy lotów, mamy do dyspozycji całą południową część lotniska od pasa betonowego na południe, mamy platformę do przewozu napędów i pilotów
– od godzinę 17:30 działa kierownik lotów, można szykować się i startować
– latamy do zachodu słońca +30 minut (około 21:20)
– rano w niedziele latamy od 6:00 do 12:00
– piloci obowiązani są o zgłaszanie gotowości do startu przez radio do kierownika startów, podobnie z lądowaniem
– na mapce załączone są strefy gdzie nie możemy latać, nie wolno latać nad targami oraz na pozostałej części lotniska, tam odbywa się normalny ruch lotniczy

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z ząłączonym regulaminem, pobraniem i wypełnienie oświadczenia oraz dostarczenia go do rejestracji.

Regulamin wykonywania lotów na terenie lotniska Aeroklubu Częstochowskiego w dniach 4-5.06.2016

1. Niniejszy regulamin wykonywania lotów PPG/PPGG obowiązuje w dniach 04-06.06.2016 roku na terenie lotniska Aeroklubu Częstochowskiego.
2. Każdy pilot PPG/PPGG chcący wykonywać loty z lotniska Aeroklubu Częstochowskiego w dniach 4-5.06.2016 jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu.
3. Niestosowanie się do postanowień regulaminu, poleceń wydawanych przez Organizatora, powodowanie zagrożeń może spowodować cofnięcie zgody na wykonywanie lotów PPG/PPGG.
4. Każdy pilot wykonuje loty na własną odpowiedzialność, stosuję się do zasad ustalonych przez Organizatora oraz obowiązującego prawa w zakresie wykonywania lotów.
5. Każdy pilot musi być świadomy ryzyka związanego z uprawianiem sportów lotniczych. W szczególności musi zdawać sobie sprawę z prawdopodobieństwa wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci.
6. W związku z punktem nr 4 oraz 5, piloci jak również ich rodziny, nie mogą dochodzić jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Aeroklubu Częstochowskiego i organizatorów z tytułu doznanych obrażeń, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.
7. Każdy pilot chcący wykonywać loty PPG/PPGG w dniach 4-5.06.2016 roku z terenu lotniska Aeroklubu Częstochowskiego jest obowiązany:
* Zarejestrować się w biurze lotów,
* Zapoznać się z regulaminem i mapką sytuacyjną,
* Podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wykonywania lotów,
* Podpisać oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień i ubezpieczenia do wykonywania lotów (wpisując numery ww dokumentów do oświadczenia),
* Umieścić w widocznym miejscu numer startowy otrzymany podczas rejestracji,
* Uiścić wpisowe w wysokości 20PLN,
* Stosować się do poleceń wydawanych przez Organizatora,
* Posiadać łączność radiowa na wskazanej przez Organizatora częstotliwości.
8. Transport na miejsce wykonywania lotów odbywa się w sposób zorganizowany. Trajki jadą na własnych kołach, napędy plecakowe, paralotnie, piloci, niezbędny sprzęt na platformie. Trajki podążają za oznaczonym pojazdem transportu. Obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów trzecich po płycie lotniska.
9. Transport powrotny odbywa się na takich samych zasadach jak w punkcie 8.
Na wyraźną potrzebę może zostać udzielona jednorazowa zgoda na przejazd samochodu osoby trzeciej do strefy lotów, samochód powinien powrócić na parking możliwie najszybciej. Samochód porusza się z włączonymi światłami awaryjnymi, podążą za platformą, wykonuje polecenia kierownika transportu.
10. W strefie lotów pilot zobowiązany jest stosować się do poleceń kierownika lotów.
11.Pilot planujący start:
* Przygotowuje się do startu
* Zgłasza gotowość do startu przez radio do kierownika lotów,
* Po uzyskaniu zgody i upewnieniu się, że start nie spowoduje zagrożenia wykonuje start,
* Po starcie odlatuje ze strefy startu.
12. Pilot wracający z lotu:
* Odpowiednio wcześniej zgłasza gotowość do lądowania,
* Po uzyskaniu zgody na lądowanie upewnia się, że lądowanie nie spowoduje zagrożenia oraz wykonuje lądowanie,
* Po lądowaniu niezwłocznie usuwa swój sprzęt z miejsca lądowania
13. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest mapka sytuacyjna, obrazująca umieszczenie strefy targów, strefy wykonywania lotów, strefy zakazanej.
14. Obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów w strefach oznaczonych na mapkach jako strefa zakazana oraz strefa targów.
15. Kontrola trzeźwości – zgodnie z obowiązującymi przepisami zakazane jest wykonywanie lotów po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, w celu dotrzymania tego obowiązku będą prowadzone przez odpowiednie służby kontrole trzeźwości wśród pilotów w strefie lotów. Nietrzeźwy pilot w strefie lotów zostanie przekazany POLICJI.

mapka_otwarteniebo_2

Oświadczenie

Ja………………………………………………………………………………………………….. oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem wykonywania lotów PPG/PPGG obowiązującym w dniach 04-05.06.2016 na terenie lotniska Aeroklubu Częstochowskiego oraz będę stosował(a) się do zapisów ww regulaminu oraz poleceń wydawanych przez Organizatora.

Oświadczam również, że posiadam ważne Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni lub inny dokument równoważny o nr……………………………………………………………… oraz posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC o nr……………………………………………………

………………………………………….
Data i podpis