Regulamin targów

REGULAMIN „PARA RUDNIKI – Targi Lotnictwa Lekkiego” 2019 – PDF

REGULAMIN „PARA RUDNIKI – Targi Lotnictwa Lekkiego”

Termin Targów 1-2–06.2019 r.

 1. Postanowienia ogólne.

1.1 Przepisy tego Regulaminu dotyczą uczestników imprezy pod nazwą „Para Rudniki – Targi Lotnictwa Lekkiego” organizowanych przez Aeroklub Częstochowski, zwanym dalej „Organizatorem” w dniach 1-2 czerwca 2019 roku na terenie bazy lotniskowej Aeroklubu Częstochowskiego na Lotnisku Rudniki i stanowi integralną część Zgłoszenia Udziału i Umowy.

 1. Warunki udziału.

2.1 Wystawca zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania wymogów niniejszego Regulaminu.

2.2 Wystawca nabywa prawo udziału w Targach po złożeniu „Zgłoszenia Wystawcy”,
podpisaniu Umowy oraz dokonaniu płatności za zamówione świadczenia Organizatora. Płatność za zamówione świadczenia Organizatora powinno odbyć się poprzez zapłatę:

– zaliczki w wysokości 40% całkowitej wartości brutto w terminie podanym na Umowie.

– pozostałą część należnej kwoty należy uregulować w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego rozpoczęcia Targów.

Dopuszcza się jednorazową wpłatę pełnej wartości umowy.

2.3 O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Targach i lokalizacji stoiska decyduje kolejność wpływu „Zgłoszenia Wystawcy” wraz z kopią przelewu zaliczki. W razie nie przyjęcia „Zgłoszenia Wystawcy” Organizator zwraca Wystawcy wpłaconą kwotę. Wystawcom nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

2.4 Koszty opłaty za wynajem powierzchni wystawowej wewnętrznej obejmują: przygotowanie, utrzymanie i likwidację Targów oraz koszt zużytej energii elektrycznej, ogólne sprzątanie stoisk oraz ciągów komunikacyjnych, wywozu śmieci, zabezpieczania obiektu w porze nocnej, oznakowanie stoisk, reklamę i promocję Targów.

2.5 Wynajęte stoisko przeznaczone jest dla Wystawcy i zgłoszonych przez niego Podwystawców.

2.6 Podnajem stoiska przez Wystawcę może nastąpić tylko za zgodą Organizatora.

 1. Zasady płatności.

3.1 Wystawca dokonuje wpłat na konto bankowe Aeroklubu Częstochowskiego o nr 14 1050 1142 1000 0090 3032 6020 lub dokonując wpłaty gotówką w dziale księgowości
Lotniska-Rudniki w Kościelcu przy ul. Jana Pawła II 101, 42-240 Rudniki.

3.2 Za inne nieujęte w „Zgłoszeniu Wystawcy” i Umowie usługi zamawiane przez Wystawcę opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Za opóźnienia płatności Organizator obciąży Wystawcę ustawowymi odsetkami.

3.3 W przypadku odstąpienia Wystawcy od udziału w Targach w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wniesione już opłaty nie podlegają zwrotowi. Rezygnację z udziału musi mieć formę pisemną/faksową. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do Aeroklubu Częstochowskiego.

 1. Stoiska i eksponaty.

4.1 Lokalizacja stoisko wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawczej Targów oraz warunków organizacyjno-technicznych wystawowych.

4.2 Organizator przydziela Wystawcy zamówioną powierzchnię oraz określa lokalizację stoiska.

4.3 Numer stoiska zostanie nadany Wystawcy po zgłoszeniu wszystkich Wystawców biorących udział w Targach. O numerze stoiska bądź lokalizacji stoiska zostaną Państwo poinformowani do dnia 25.05.2019 r.

 

4.4. Organizator w przypadku dużej ilości zgłoszeń zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówionej przez Wystawcę powierzchnię.

4.5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wystawienia eksponatów, które uzna za odbiegające od ogólnie przyjętej estetyki lub za niebezpieczne.

4.6. Naprawa urządzeń lub zmian wystroju stoiska może być wykonywana poza godzinami otwarcia stoiska za zgodą Organizatora.

 1. Zabudowa i likwidacja stoisk.

5.1 Organizator zapewnia: dla stoiska wewnątrz hali wystawienniczej: wyznaczoną powierzchnię wystawienniczą wraz przyłączem 230V (jedno gniazdko); dla stoiska zewnętrznego – widoczne wydzielenie powierzchni stoiska.

5.2 Wykonanie stoiska z elementów Wystawcy oraz likwidacja odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy.

5.3 Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z funkcjonowania jego urządzeń na jego stoisku, w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji Targów.

5.4 Organizator zastrzega sobie prawo zagospodarowania zewnętrznych ścian stoiska niewykorzystanych przez Wystawcą.

5.5 Dla Wystawców budujących stoiska teren targów otwarty jest jeden dzień przed terminem otwarcia Targów w godzinach 12:00 – 21:00 oraz w dniu otwarcia w godzinach 6:00 – 8:00.

5.6 Stoisko winno być gotowe co najmniej 2 godziny przed otwarciem Targów.

5.7 Niedozwolone jest demontowanie ekspozycji i usuwanie eksponatów przed oficjalnym terminem zamknięcia Targów.

5.8 Likwidacja ekspozycji może nastąpić najwcześniej o godzinie 15:00 ostatniego dnia targowego i najpóźniej do godziny 20:00 następnego dnia po zamknięciu Targów. Wystawca traci prawo do wszelkich roszczeń za nieodebranie
w wyznaczonym terminie eksponatów i innych materiałów stanowiących jego własność.

5.9 Wystawca jest zobowiązany do przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawowej do pierwotnego stanu.

 1. Przepisy porządkowe.

6.1 Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora poleceń porządkowych.

6.2 Godziny otwarcia Targów:

– dla Wystawców – jedną godzinę przed i jedną godzinę po godzinach otwarcia Targów dla odwiedzających,

– dla odwiedzających – zgodnie z podanymi godzinami w Programie Targów, który jest opublikowany na stronie www.pararudniki.pl

6.3 Do wejścia na teren Targów w okresie ich przygotowania, trwania i likwidacji upoważnia Wystawcę i obsługę stoiska „identyfikator” wydany przez Organizatora.

6.4 W godzinach otwarcia Targów stoiska winny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora.

6.5 Eksponaty nie mogą być umieszczane w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska, a pokazy nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się Wystawców oraz zwiedzających.

6.6 W godzinach otwarcia Targów obowiązuje zakaz ruchu samochodowego na terenach targowych.

6.7 Zabrania się parkowania jakichkolwiek pojazdów poza wyznaczonymi dla wystawców parkingami. Za straty wynikające z niewłaściwego pozostawienia pojazdów mechanicznych organizator targów nie odpowiada.

6.8 Zabrania się wprowadzania psów do hal wystawowych, a na terenach wystawowych otwartych pies musi posiadać kaganiec i smycz.

 

 1. Ubezpieczenia i zabezpieczenie.

7.1 Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w Targach, jak również do ubezpieczenia eksponatów.

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenach targowych przed, po i w czasie trwania Targów.

7.3 Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzenia pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu lub wody i innymi przyczynami losowymi. Dotyczy to również okresu po zakończeniu Targów w przypadku, gdy eksponaty, urządzenia i inne towary pozostają na terenie targowym.

7.4 Wystawca jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi powstałej szkody.

7.5 Organizator zapewnia ochronę terenów targowych w godzinach od zamknięcia wystawy do jej otwarcia w dniu następnym. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu stoiska powinny być zgłoszone do godziny otwarcia Targów.

7.6 Wystawca ma obowiązek udostępnić Organizatorowi wszystkie pomieszczenia w celu sprawdzenia przeciwpożarowego.

7.7 Organizator w przypadku okoliczności od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przesunięcia lub częściowego zamknięcia Targów. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

7.8 W przypadku odwołania Targów Wystawcy przysługuje zwrot wpłaconych zaliczek bez odsetek.

7.9 Za braki wyposażenia na stoisku (zaginięcia, uszkodzenia) Wystawca zostaje obciążony równowartością aktualnej ceny zaginionego lub uszkodzonego sprzętu powiększoną o koszty manipulacyjne.

 1. Ochrona przeciwpożarowa.

8.1 Prace elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryka upoważnionego przez Organizatora.

8.2 Na terenie Targów obowiązuje zakaz:

– palenie tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych

– używanie otwartego ognia,

– używanie grzejników i kuchenek gazowych,

– korzystanie z prowizorycznej instalacji elektronicznej,

– pozostawienia bez dozoru wszelkich urządzeń elektrycznych włącznie do sieci, nieprzystosowanych do ciągłej ekspozycji,

– wznoszenia na teren ekspozycji substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych,

– zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz przejść i wyjść ewakuacyjnych,

– używanie sprzętu przeciwpożarowego do innych celów.

 1. Reklama i informacja o Wystawcach.

9.1 Wystawca ma prawo do reklamowania swoich towarów wyłącznie na własnym stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca normalnego toku pracy innym uczestnikom.

9.2 Reklama poza stoiskiem Wystawcy wymaga zgody Organizatora i może być realizowana wyłącznie za jego pośrednictwem.

9.3 Każdy Wystawca zobowiązany jest do opracowania podstawowej informacji o firmie
i przesłania jej ze znakiem do Organizatora w celu wykorzystania w promocji Targów
i Wystawców.

 1. Reklamacje i roszczenia.

10.1 Reklamacje Wystawców powinny być zgłaszane Organizatorowi pisemnie w terminie
3 dni od daty zakończenia Targów. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

10.2 Ustne porozumienie pomiędzy Wystawcą a przedstawicielami Organizatora oraz wszelkie decyzje i oświadczenia wymagają – pod rygorem nieważności – pisemnego potwierdzenia.

 1. Postanowienia końcowe.

11.1 Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2 Wystawcy winni nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz straty Organizatora i osób trzecich.

11.3 Przypadki nieuwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

11.4 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku uzasadnionego wzrostu kosztów realizacji Targów.

11.5 Sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy terenowo dla siedziby Organizatora Targów.

11.6 Przyjęcie niniejszego Regulaminu następuje z chwilą złożenia przez Wystawcę „Zgłoszenia Wystawcy”.

REGULAMIN „PARA RUDNIKI – Targi Lotnictwa Lekkiego” 2019 – PDF